Miễn nhiệm Phó Giám đốc và chấm dứt hợp đồng lao động đối với Ông Lê Phước Hậu

12/11/2019  

Miễn nhiệm Phó Giám đốc và chấm dứt hợp đồng lao động đối với Ông Lê Phước Hậu kể từ ngày 30/11/2019

xem chi tiết: mien nhiem PGD

    Tên của bạn *
    Email người nhận *
    Thông điệp của bạn