Công bố thông tin miễm nhiệm Giám đốc [02/05/2019]

Miễn nhiệm Ông Đinh Hoài Minh thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Cà phê PETEC<br /> ... xem thêm

Công bố thông tin bổ nhiệm Giám đốc [24/04/2019]

Bổ nhiệm Ông Nguyễn Quốc Việt giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Cà phê PETEC... xem thêm

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội thường niên năm 2019 [20/04/2019]

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Cà phê PETEC... xem thêm

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2019 [16/04/2019]

của Công ty cổ phần Cà phê PETEC... xem thêm