Thông báo Chốt Danh sách cổ đông năm 2019 [18/03/2019]

Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Cà phê PETEC... xem thêm

Báo cáo thường niên năm 2018 [19/02/2019]

của Công ty cổ phần Cà phê PETEC... xem thêm

Báo cáo tài chính năm 2018 sau kiểm toán [15/02/2019]

của Công ty cổ phần Cà phê PETEC... xem thêm

Báo cáo tình hình Quản trị năm 2018 [15/01/2019]

của Công ty cổ phần Cà phê PETEC... xem thêm