Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến bằng văn bản [17/07/2019]

<p>Thông báo ngày đăng ký cuối cùng, xem chi tiết: <a title="TB ngay chot lay y kien bang van ban" href="http://petecof.vn//images/upload_img/TB ngay chot lay y kien bang van ban.pdf">TB ngay chot lay y kie... xem thêm

Công bố báo cáo tài chính Quý 2 năm 2019 [15/07/2019]

<p>Chi tiết: <a title="Bang CDKT, BCKQHDKD, BC LCTT 30.06.2019- Cong bo TT" href="http://petecof.vn//images/upload_img/Bang CDKT, BCKQHDKD, BC LCTT 30.06.2019- Cong bo TT.pdf">Bang CDKT, BCKQHDKD, BC LCTT 30.06.2019... xem thêm

Thông báo chốt danh sách ngày 05-08-2019 [12/07/2019]

Thông báo chốt danh sách cổ đông ngày 05-08-2019... xem thêm

Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 [13/06/2019]

Công bố thông tin đơn vị kiểm toán BCTC 2019... xem thêm

Ủy quyền công bố thông tin [12/06/2019]

Ủy quyền thực hiện công bố thông tin... xem thêm