Công bố thông tin báo cáo tài chính quý I năm 2021 [26/04/2021]

Công bố thông tin báo cáo tài chính quý I năm 2021... xem thêm

Nghị quyết, biên bản, biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ 2021 nhiệm kỳ 2021 - 2025 [24/04/2021]

Nghị quyết, biên bản, biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ 2021 nhiệm kỳ 2021 - 2025... xem thêm

Về việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025 [14/04/2021]

Tờ Trình về việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025... xem thêm

Tờ Trình về việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025( đính kèm sơ yếu lý lịch ứng cử viên) [14/04/2021]

Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025(sơ yếu lý lịch ứng cử viên đính kèm... xem thêm

Thông báo về việc đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT, BKS Cty CP Cà Phê PETEC nhiệm kỳ 2021-2025 [05/04/2021]

Thông báo về việc đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT, BKS Cty CP Cà Phê PETEC nhiệm kỳ 2021-2025... xem thêm