Công bố thông tin miễm nhiệm Giám đốc

02/05/2019  

Miễn nhiệm Ông Đinh Hoài Minh thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Cà phê PETEC


Xem chi tiết: CBTT_thoiGiamdoc_AHoaiMinh

    Tên của bạn *
    Email người nhận *
    Thông điệp của bạn