Trước cột cờ Đại nội Huế


Bên tượng đài Mẹ Suốt (Nhật Lệ, Đồng Hới, Quảng Bình)


đường tới mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp


Viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp


Viếng Mẹ VN anh hùng (Quảng Nam) 3


Viếng Mẹ VN anh hùng (Quảng Nam) 2


Viếng Mẹ VN anh hùng (Quảng Nam)


Thăm va làm việc tại CN Lâm Đồng