Nhân điều bể / Split and Pieces


Nhân điều nguyên nám nhạt / Light Blemish Whole Cashew kernels


Nhân điều nguyên vàng / Scorches Whole Cashew kernels


Nhân điều nguyên trắng / White Whole Cashew kernels