Báo cáo tài chính cả năm 2021 đã được kiểm toán

22/02/2022  

Báo cáo tài chính cả năm đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Cà phê PETEC năm 2021

Báo cáo tài chính cả năm đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Cà phê PETEC năm 2021 bao gồm: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh báo cáo tài chính.

 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2021 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN - CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PETEC

    Tên của bạn *
    Email người nhận *
    Thông điệp của bạn