Công ty dự Hội nghị sơ kết đảng, tổng kết công tác SXKD 6 tháng đầu năm 2022, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022