Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2025


Giám đốc công ty phát biểu


Chủ tịch hội đồng quản trị phát biểu