Các con CBCNV tham gia vui chơi


Giao lưu với các gia đình CBCNV


Toàn thể gia đình CBCNV Công ty


BCH Công đoàn cùng BLĐ tổ chức "Ngày hội gia đình" ngày 30/06/2018 và 01/07/2018