Công Văn Cập Nhật Thông Tin Liên Lạc Lần 5


Cuộc họp HĐQT ngày 27-03-2023


Đại hội đồng cổ đông thường niên 27/03/2023


Cuộc họp HĐQT ngày 10-01-2023


Xin chúc mừng 41 năm ngày thành lập TCTY PETEC


Cuộc họp HĐQT ngày 06-10-2022


Cuộc họp HĐQT ngày 24.08.2022


Đại hội chi bộ 3 nhiệm kỳ 2022-2025


Công ty dự Hội nghị sơ kết đảng, tổng kết công tác SXKD 6 tháng đầu năm 2022, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022


Cuộc họp HĐQT ngày 30-06-2022