Đại hội cổ đông thường niên năm 2022


Đại hội cổ đông thường niên năm 2021


Đại hội cổ đông thường niên năm 2020


Giải Tennis Friends Cup 2018


Lễ kết nạp Đảng viên - quần chúng Nguyễn Lê Công


Ngày hội gia đình - 2018


Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018


Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017


Tập thể, cá nhân lao động suất sắc năm 2016


Tiệc chia tay A. Toản về vườn...