Biên bản họp HĐQT ngày 04-07-2024


Đoàn thanh niên công ty góp phần nâng cao cảnh quan môi trường làm việc


Công Văn Cập Nhật Thông Tin Liên Lạc (Lần10)


Biên bản họp HĐQT ngày 10/04/2024


Công văn cập nhật thông tin liên lạc (Lần 9)


Đại hội đồng cổ đông 2024


Công văn cập nhật thông tin liên lạc (Lần 8)


Công văn cập nhật thông tin liên lạc (Lần 7)


Cuộc họp HĐQT ngày 03-01-2024


XIN CHÚC MỪNG 42 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TỔNG CTY PETEC