Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

18/02/2021  

Báo cáo tài chính cả năm đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Cà phê PETEC năm 2020

Báo cáo tài chính cả năm đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Cà phê PETEC năm 2020 bao gồm: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh báo cáo tài chính.

BCTC 2020 da kiem toan - colour.signed

BCTC 2020 da kiem toan - DT.signed

    Tên của bạn *
    Email người nhận *
    Thông điệp của bạn