Báo cáo tài chính cả năm 2023 đã được kiểm toán

31/01/2024  

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Cà phê PETEC năm 2023


Báo cáo tài chính cả năm đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Cà phê PETEC năm 2023 bao gồm: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh báo cáo tài chính.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2023 - CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PETEC

    Tên của bạn *
    Email người nhận *
    Thông điệp của bạn