Tập thể, cá nhân lao động suất sắc năm 2016


Tiệc chia tay A. Toản về vườn...


Hội Nghị Người lao động


về nguồn tháng 5 năm 2016


Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016


Đai hội cổ đông năm 2011


Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012


Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013


Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014


Đại hội ĐCĐ bất thường tháng 12/2014