về nguồn tháng 5 năm 2016


Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016


Đai hội cổ đông năm 2011


Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012


Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013


Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014


Đại hội ĐCĐ bất thường tháng 12/2014


Đại hội ĐCĐ thường niên năm 2015


Đại hội chi bộ 3 (Cty CP Cà phê PETEC


Tập thể, cá nhân xuất sắc năm 2014