Ông Phước Hậu tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu


Ông Duy Minh đọc báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu


Chú tịch Thanh Hải báo cáo Đại hội


Giám đốc Hoài Minh báo cáo


Cổ đông phát biểu đối thoại


Thư ký Vũ Thị Lưu đọc dự thảo Nghị quyết và Biên bản


Đại hội biểu quyết nhất trí